حقوق جنسی به عنوان حقوق بشر

رابطه جنسی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی و هویت [...]