گروه پزشکی فرا به منظور ارتقاء دانش پرسنل خود به صورت دوره‌ای جلساتی را برای “بررسی و مطالعه در حوزه‌های مختلف تجهیزات پزشکی” برگزار می‌کند. اطلاعاتی که در این جلسات ارائه می‌شود ماحصل مطالعات و بررسی‌های برخی پرسنل بوده که با تحقیق و پژوهش از منابع مختلف گردآوری شده‌اند.

بر آن شدیم تا مطالب فوق را به صورت فایل قابل دانلود برای استفاده عموم در فضای وب به اشتراک بگذاریم. لذا؛ اعلام و ارسال نظرات تکمیلی خوانندگان محترم، به هرچه بهتر، دقیق‌تر و کامل‌تر شدن مجموعه مطالعاتی ما کمک خواهد نمود.

  • ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق (1)

    آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﺷﺎﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ‌ﻫﺎ، ﻣﺘﺪﻫﺎی درﻣﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ [...]