پزشکان، متخصصان و جراحان نیز از حوادث و بیماری‌های شغلی در امان نیستند

هدف از مقاله پیش‌رو، بررسی شیوع مشکلات اسکلتی - [...]