تروما چیست؟

تروما پاسخی است به رویدادی عمیقاً ناراحت‌کننده یا آزاردهنده [...]