قلب و عروق

ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق (1)

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﺷﺎﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ‌ﻫﺎ، ﻣﺘﺪﻫﺎی درﻣﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺪن، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ دارد.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ژﻧﺘﯿﮏ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ اﻃﻼع داﺷﺘﻦ از ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت دوره‌ای در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻮزه ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره‌ای دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌شوند. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﮐﺘﺘﺮ، ﮔﺎﯾﺪ واﯾﺮ، اﺳﺘﻨﺖ و…

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﺻﯽ، دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار؛ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺎرﺿﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ آﺋﻮرﺗﯿﮏ؛ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد آن‌ﻫﺎ توﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﮐﺴﺴﻮری‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

دانلود فایل

منتشرشده در: 10 ژانویه, 2024دسته بندی ها: مطالعات