021-89385
تهران، هشتم بخارست، پلاک 3

پانزدهمین سالگرد تاسیس فراطب جراح

پانزدهمین سالگرد تاسیس فراطب جراح

پانزدهمین سالگرد تاسیس فراطب جراح

امروز با حضور همکاران در محیطی صمیمی پانزدهمین سالگرد تاسیس فراطب جراح را جشن گرفتیم.